FULLERÖ SÄTERI VERKSAMHETER HISTORIA NYHETER KONTAKTTOMT OCH BOSTAD
-Uthyrning bostäder
-Uthyrning rum
-Arrendetomter
-Inredningsarkitektur

TRADITIONELLT JORDBRUK
-Jordbruk
-Skog
-Djur
-Bioenergi

SPORT OCH FRILUFTSLIV
-Naturreservat
-Jakt
-Fiske
-Häststall
-Golfbana

KULTURBEVARANDE VERKSAMHET
-Byggnadsminnen
-Konst
-Visningar

Verksamheter

Fullerö Säteri bedriver idag en rad olika verksamheter vars övergripande mål är att förvalta ett unikt miljö- och kulturarv för kommande generationer. Grunden för gårdens ekonomi är traditionellt jord- och skogsbruk, djuruppfödning samt utarrendering av mark och tomter. Gården investerar kontinuerligt i restaureringsarbeten av kulturbyggnader samt åtgärder för att bevara biotopområden och öppna landskap. Vi vill värna om det det kulturarv som finns på gården och samtidigt skapa en attraktiv miljö for boende och besökare på Fullerös marker.

Uthyrning av bostäder

Fullerö har idag 25 hus för uthyrning till permanent- och fritidsboende. De ligger främst i sjönära lägen vid Mälaren, på Herrgårdsområdet samt i närheten av Fullerö golfklubb. Ett flertal hus har restaurerats under senare år, eller är under restauration. Ett före detta magasin på herrgårdsområdet hyrs ut till fester eller möten. Klicka här för en lista över hus som för närvarande är tillgängliga för uthyrning.

Uthyrning av rum

Fullerö har 3 gästrum till uthyrning i ett rött tvåplanshus från 1950. Dessa rum hyrs framför allt ut i samband med jakter och till deltagande i turneringar vid Fullerö golfklubb. Klicka här för mer information, bilder på rummen och bokning.

Arrendetomter

Det finns idag 73 arrendetomter på Fullerö, främst belägna vid Fulleröstrand och Kalvudden. Samtliga tomter är utarrenderade och det är idag mycket stor efterfrågan på dessa tomter. Planer finns för att eventuellt utöka antalet arrendetomter vid Enhagen-Ekbacken, Barkarö och Fulleröstrand. För intresseanmälan vänligen skicka ett email till infosnabelafullerosateripunktse.

Arkitektur och Restaureringskonst

Nilla Cronstedt, arkitekt SIR/MSA, har en lång karriär inom inredningsarkitektur och restaureringskonst av antika byggnader. Efter studier på L´athèneum i Lausanne I Schweiz och U.C.L.A. Interior and Enviromental Design i Los Angeles har hon arbetat som inredningsarkitekt på Tengboms arkitektbyrå i Stockholm i 20 år. Under sin tid på Tengbom har Nilla varit ansvarig för många välkända arkitektprojekt som exempelvis Elektrolux huvudkontor i Stockholm, Skepparholmen konferenskrog och spa, Thurens huvudkontor i Stockholm och Föreningssparbankens huvudkontor, styrelsevåning och direktion. År 2000 till 2001 tog Nilla tjänstledigt för att studera på Konsthögskolans välrenommerade utbildning i restaureringskonst. Under 2001 till 2002 totalrenoverade Nilla den västra flygeln på Fullerö. För bilder och mer information, se reportage från Gods och Gårdar. Idag arbetar Nilla med att restaurera hus och byggnadsminnen på Fullerö, men tar även emot utvalda arkitektuppdrag på konsultbasis. För mer information skicka ett email till Nilla Cronstedt på nillasnabelafullerosateripunktse.


Köket i västra flygeln efter totalrenovering


Jordbruk

På Fullerö finns idag 347 ha under plog där det odlas framförallt vete, korn, havre, råg, raps, ensilage till kreatursfoder och bioenergi. Den större delen av marken är idag utarrenderad. På Fullerö finns även två torkar med lagerkapacitet om totalt 2000 ton spannmål.

Skog

Skogsbruket på Fullerö är av mindre omfattning, ca 250 ha, och drivs i egen regi.

Djur

Kreatursstocken består av ca 60 nötkreatur och 80 får. Samtliga djur går på fritt bete under sommarhalvåret och bidrar därmed till att ängar och öppna landskap inte växer igen och att odlingslandskapets mångfald bevaras. För mer information om bevarande av ängsskydd se Naturskyddsföreningens hemsida.

Bioenergi

År 2003 byggdes en värmeeldad panna på Fullerö. Restprodukter från jord- och skogsbruk används som bränsle till att värma den 100 kubikmeter stora pannan. Energin från värmepannan används till drift av torken samt för uppvärmning av slottet, ett dussin bostäder på herrgårdsområdet samt ekonomibyggnader.

Naturreservat

1993 instiftades ett Fullerö naturreservat för att skydda områdets ädellövskogar, vilka tillhör de artrikaste i landet. Naturreservatet som 106 ha stor ligger längs med Mälarstranden mellan Fullerö brygga och Tidö-Lindö. Den största holmen, kallad Ekuddens lund, utgörs av lövskog med ett stort inslag av ek och hassel och har en rik lundvegetation. I detta områdes östra del finns ett rent bestånd med över hundraårig skogsalm. Bland intressanta växter kan nämnas underviol, skogsbingel och myska och det finns även en rik fågelfauna med bl a skogsduva, göktyta och mindre hackspett. Besök gärna Fullerö naturreservat, men tänk på att området är fridlyst och att visa hänsyn för naturen och den unika miljön. För mer information se Länstyrelsen i västmanlands läns hemsida.


Översiktskarta över Fullerö Naturreservat


Jakt

På Fullerö finns ett rikt bestånd dovhjort, rådjur, gäss, änder och annat småvilt. År 2006 började vi utsättning av rapphöns och fasan, men beståndet är ännu inte tillräckligt stort för att bedriva jakt. Jaktjournalen gjorde i september 2007 ett reportage om dovhjortsjakten på Fullerö. Jan Stavlind är ansvarig för att organisera jakter på Fullerö. För mer information eller förfrågan om att jaga på Fullerö kontakta Jan på jansnabelafullerosateripunktse eller på mobil 070 674 12 80.


Från Jakten 2006


Fiske

Till Fullerö hör 1300 ha vattenareal i Mälaren där det i huvudsak fiskas gös, abborre, gädda och ål. Gädda säljs främst till Frankrike, abborre till Schweiz, medan gös och ål går till den svenska marknaden. Fisket sköts av Urban Thölin, som även har butik vid Fullerö brygga. Kontakta Urban på tel 021-50108 för information och öppettider.

Häststall

På gårdsplanen finns ett litet stall med plats för 3 hästar. Samtliga platser hyrs ut.

Golfbana

Fullerö golfbana invigdes 1990. Idag är det en 18-hålsbana med driving range, putting green, golfshop och restaurang. 2003 utnämndes Fullerö golfklubb till "Årets juniorvänliga golfklubb" av Svenska Golfförbundet och 2004 valdes klubben till "Årets Golfklubb" av föreningen Golfjournalisterna. Flera professionella tävlingar har arrangerats på klubben, bland annat Västerås Open (Telia Tour). För mer information se Fullerö golfklubbs hemsida.

Restaureringsarbete av kulturbyggnader och byggnadsminnen

Ett byggnadsminne är det starkaste kulturhistoriska skyddet bebyggelse i Sverige kan åtnjuta. Inklusive slottet finns på Fullerö inte mindre än 11 byggnader som är byggnadsminnesförklarade, många över 300 år gamla. Dessutom har barockparken med sina 230 lindar i alléer blivit byggnadsminnesförklarade av riksantikvarieämbetet. Syftet med byggnadsminnen är att bevara spår av historien som har stor betydelse för förståelsen av dagens och morgondagens samhälle och att garantera människors rätt till en viktig del av kulturarvet. För att reglera hur det kulturhistoriska värdet ska tas tillvara fastställs skyddsbestämmelser eller föreskrifter för varje byggnadsminne. Att hålla efter byggnadsminnen är en ansvarsfull uppgift som kräver mycket kunnande, tid och investeringar. Större renoveringsarbeten under senaste år inkluderar totalrenovering av västra flygeln, nytt tak på västra flygeln samt ommålningar av flera byggnader. Det finns ett konstant behov av restaureringsarbeten för att skydda och bevara det kulturarv som finns på Fullerö.


Fasadrenovering av Fullerö slott


Restaurering av konst

Även invändigt rymmer Fullerö många kulturhistoriskt värdefulla konstskatter i behov av restaurering. Under de senaste åren har ett dussintal konstverk restaurerats, bland annat med stöd från Kung Gustav Adolfs fond.

Visningar

Den nuvarande fideikommissarien Carl Johan Cronstedt har öppnat upp gården för besökare med speciellt intresse för Fullerö under organiserade visningar. Under senare år har fideikommissarien haft visningar av slottet, barockparken och andra kulturhistoriskt intressanta byggnader och miljöer för bland annat Svenska Trädgårdsföreningen, Timmermansorden, Livrustkammarens vänner, Sockengillet i Barkarö med flera. Under kulturhusets dag 2007 ordnades en visning av parken och biblioteksflygeln för allmänheten i sammarbete med Länsmuseet i västmanland. För mer information och förfrågan om visning, vänligen skicka ett email till infosnabelafullerosateripunktse.


Carl Johan och Nilla står på trappan till Fullerö slott och talar till besökare under en visning 2007


eXTReMe Tracker